Оксидативний стрес і компоненти антиоксидантного захисту в механізмах формування бронхіальної астми у дітей

Автор(и)

  • Людмила Ярославівна Литвинець Івано-Франківський національний медичний університет
  • Уляна Євгенівна Литвинець-Голутяк Івано-Франківський національний медичний університет
  • Владислава Євгенівна Литвинець Івано-Франківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.20

Ключові слова:

оксидантно-антиоксидантна система, окисна модифікація білків, бронхіальна астма, діти.

Анотація

Бронхіальна астма (БА) – це хронічне захворювання зі складним, багатокомпонентним механізмом розвитку та прогресування. Значне зростання її поширеності у дітей зумовлює необхідність пошуку нових можливостей профілактики та лікування з урахуванням особливостей дитячого організму в тому числі, адаптивних механізмів не тільки на клітинному, а й на молекулярному рівнях. В патогенезі переважної більшості захворювань респіраторного тракту, в тому числі і при БА важливу роль відіграє окисний стрес (ОС ), основною причиною якого є дисбаланс у системі “оксиданти-антиоксиданти”, що виражається надмірним утворенням активних форм кисню (АФК) і ослабленням ефективності антиоксидантного захисту. На сьогоднішній день доведено, що в стані окисного стресу під дією АФК перекисному окисненню підлягають не тільки ліпіди, а й білки плазматичних мембран. Вважається, що негативний ефект окисно-модифікованих білків у клітинах пов’язаний із тим, що окиснені білки є джерелом вільних радикалів, які виснажують запаси клітинних антиоксидантів. Продукти вільнорадикального окиснення білків призводять до окисного ураження ДНК . При цьому, перекисне окиснення білків (ПОБ) є не тільки пусковим механізмом патологічних процесів при стресі, а й найбільш раннім маркером окисного стресу. Динаміка змін продуктів ПОБ є відображенням ступеня окисного ураження клітин та резервно-адаптаційних можливостей організму. Вважається, що рівень показників окисної модифікації білків (ОМБ) порівняно із рівнем ПОЛ є інформативнішим маркером наявності окисного стресу в організмі. Мета: В статті викладено результати дослідження показників окисної модифікації білків та активності антиоксидантних ферментів у дітей із БА в залежності від ступеня контрольованості захворювання. Матеріали і методи: Обстежено 107 дітей віком від 10 до 18 років, хворих на БА в стадії загострення. За результатами застосування астма-тест контролю (GІNA, 2014) щодо рівня контрольованості БА діти були розподілені наступним чином: 34 (31,8 %) – із контрольованою (КБА), 47 (43,9 %) – із частково контрольованою (ЧК БА) та 26 (24,3 %) – із неконтрольованою бронхіальною астмою (НК БА). Контрольну групу склали 10 практично здорових дітей аналогічного віку. В якості маркерів стану пероксидації визначали окисну модифікацію білків (ОМБ). ОМБ сироватки крові визначали на основі принципу взаємодії окиснених амінокислотних залишків білків з 2,4-динітрофенілгідразоном (2,4-ДФГ) з утворенням похідних 2,4-динітрофенілгідразону. Результати дослідження: Встановлено, що у дітей із низьким ступенем контролю має місце прооксидантна активація, що проявляється достовірним підвищенням рівня окисно-модифікованих білків. Так, показник окисної модифікації білків (ОМБ)-356, склавши (0,293±0,006) ум.од. був достовірно вищим у дітей із неконтрольованою бронхіальною астмою (НК БА) порівняно із пацієнтами інших груп (p<0,05). Максимальне значення показника ОМБ-370 зареєстроване в групі пацієнтів із НК БА. Цей показник вірогідно перевищував аналогічні у обстежених із вищим рівнем контролю над захворюванням (p<0,05). Іншу тенденцією відмічали щодо показників вмісту ОМБ-430. Так, вірогідне підвищення його рівня мало місце тільки у дітей із НК БА (pN<0,05). Вміст ОМБ-530 у дітей із НК БА практично не відрізнявся від показника групи контролю, а у дітей із частково контрольованою (ЧК БА) та контрольованою бронхіальною астмою (КБА) відмічалось вірогідне зниження показників у порівнянні із здоровими (pN<0,05). Водночас, у цих пацієнтів послаблюється антиоксидантний захист, про що засвідчує значне зниження активності ферментів супероксиддисмутази і, особливо, каталази. Висновки. У дітей з КБА має місце розвиток оксидативного стресу, який проявляється достовірним збільшенням та накопиченням вмісту продуктів ПОБ на тлі зростання напруженості адаптаційних механізмів контактно-захисної системи АОЗ . Бронхіальна астма характеризується гетерогенністю механізмів пероксидації та ферментативного забезпечення прооксидантної системи, що визначається тяжкістю перебігу недуги і може скласти патогенетичну основу прогнозування тяжкості перебігу бронхіальної астми у дітей.

Посилання

Chernyuk N.V, Yacishyn R.I., Kaminsky V.Ya. Suchasni poglyady na rol genetichnykch ta epigenetychnykch faktopiv u formuvanni bronchialnoi asthmy [The modern only individual to the role of genetic and epigenetic factors in formation of the bronchial asthma]. The Clinic Immunology. Allergology. Infectology. 2019;2(115): 5-10. (in Ukrainian).

Umanets TR (2015) Novi pidkchody do basisnoi therapii bronkchialnoi astmy u ditey. [The new practice to basis therapy of bronchial asthma in children. The Health of Ukraine]. 2015; 4(12): 4-5. (in Ukrainian).

Karimov I.Z. Okysna modifikasiya I perekysne okysnennya lipidiv u rosvytku metabolichnoi intixicacii pry patologii [The oxidant modification of proteins and the peroxidation of the lipids during metabolic intoxication in pathology]. Laboratory diagnostics. 2005;1 (31):7-13. (in Ukrainian).

Saikat S., Chakraborty R. The Role of Antioxidants in Human Health. ACS Symposium Series. 2014; 3:23-34.

Lyakch M. Yu. Osnovy komputernoy biostatistiky : analis informacii v biologii, medicine I farmacii statisticheskim paketom MedStat [Anderlying of komputer’s biostastistic: the analise of information in biology, medicine and pharmacii by the statistic programe MedStat] In Lyakch M. Yu, Guryanov V.G, Kchomenko V.N et al. Donetsk: 2006, 211 p. (in Russian).

Global Initiative for Asthma: Revised, 2016. www.ginaasthma.org

Order of the Ministry of Health of Ukraine No 868 dated 10/08/2013. Protocol for the diagnosis and treatment of bronchial asthma in children.

Sana MD, Galeotti NJ Central neuronal functions of histamine H4 receptors. Oncotarge. 2017; 8(8): 123-126.

Hashimoto M, Sato EE, Hashimoto K. Role of adrenocorticotropic hormome in the modulation of pollinosis induced by pollen antigens. Neuroimmunomodulation. 2015; 22(4): 256-262.

Mc Donald NJ, Bara AD (2013) Anticholinergic therapy for chronic asthma in children over two years of age. Cochrane Database. Syst. Revised 3: CD 003535.

Garcia-Aymerich j., Agusti A., Barbera J. et al. Phenotypic heterogeneity of chronic obstructive pulmonary disease. Arch. Bronconeumol. 2009; 45(93):133-142.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-11

Як цитувати

Lytvynets, L. Y., Lytvynets-Golutiak, U. Y., & Lytvynets, V. Y. (2022). Оксидативний стрес і компоненти антиоксидантного захисту в механізмах формування бронхіальної астми у дітей. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 106-110. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.20